Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANH

Nhằm giúp các bạn học tập tiếng anh tốt nhất, gia sư Tài Đức Việt cung cấp cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh:


 1. S + be + adj + N = S + V + adv
 2. S + V + adv = S + V + with + N
 3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth
 4. S + be + adj = What + a + adj + N!
 5. S + V + adv = How + adj + S + be
 6. S + V + adv = How + adv + S + V!
 7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj
 8. S + V = S + be + ed-adj
 9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V
 10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V
 11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V
 12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V
 13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V
 14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V
 15. Because + clause = Because of + noun/gerund
 16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund
 17. Although + clause = Despite + Nound/gerund
 18. S + V + N = S + be + adj
 19. S + be + adj = S + V + O
 20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
 21. S + often + V = S + be used to +Ving /N
 22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
 23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)
 24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...
 25. S + prefer = S + would rather + V
 26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
 27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
 28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
 29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII
 30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét