Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

[Giasudhsphn.com]-Kiến thức cơ bản – Ngữ pháp cơ bản


[Giasudhsphn.com] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội giới thiệu kiến thức Ngữ pháp cơ bản tiếng anh.

Bài 1 :Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản
Bài 2 : Đại từ nhân xưng
Bài 3 : Tính từ sở hữu
Bài 4 : Đại từ sở hữu
Bài 5 : Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều
Bài 6 : Mạo từ bất định “A” và “AN”
bài 7 : ĐỘNG TỪ “TO BE” -THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TO BE
bài 8 : Mạo từ xác định THE
bài 9 : Câu hỏi WH với TO BE
bài 10:Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
bài 11:Cấu trúc THERE IS…/THERE ARE…
bài 12:Câu hỏi YES – NO với động từ TO BE
bài 13:Câu hỏi OR với động từ TO BE
bài 14:THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
bài 15:Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân
bài 16:THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
bài 17:THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
bài 18:THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
bài 19:THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
bài 20:Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu
bài 21:Tương lai với GOING TO
bài 22:SO SÁNH HƠN
bài 23:SO SÁNH BẰNG
bài 24:SO SÁNH NHẤT
bài 25:CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0
bài 26:CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1
bài 27:CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2
bài 28:CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3
bài 29:THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
bài 30:THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
bài 31:Cấu trúc HAVE SOMEONE DO SOMETHING
bài 32:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 1
bài 32:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 2
bài 33:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 3
bài 34:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 4
bài 35:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 5
bài 36:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 6
bài 37:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 7
bài 38:ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 8
bài 39:Động từ WISH, một dạng câu điều kiện
bài 40:THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
bài 41:THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
bài 42:CÂU HỎI ĐUÔI (TAG -QUESTIONS)
bài 43:TÍNH TỪ – NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
bài 44:TRẠNG TỪ NÓI CHUNG VÀ TRẠNG TỪ ĐẶC BIỆT VERY
bài 45:MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
bài 46:BỊ ĐỘNG CÁCH (PASSIVE VOICE)
bài 47:GIỚI TỪ TIẾNG ANH
bài 48:TOO/SO và EITHER/NEITHER
bài 49:CẤU TRÚC SO…THAT
bài 50:CẤU TRÚC …TOO … TO …
bài 51:100 Phrasal Verb Quan Trọng
bài 52:Cách dùng TOO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 01
bài 53:Cách dùng SO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 02
bài 54:Cách dùng ALSO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 03
bài 55:Cách dùng EITHER – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 04
bài 56:Cách dùng NEITHER – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 05
bài 57:Cách dùng từ LIKE – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 06
bài 58:Cách dùng từ AS – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 07
bài 59:Cách dùng từ ENOUGH – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 08
bài 60:NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI TRƯỚC ĐỘNG TỪ THÊM ING. (VERB + GERUND)
bài 61:NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI TRƯỚC TO INFINITIVE (VERB + TO INFINITIVE)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét